Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.Na inschrijving via het inschrijfformulier bij CrossFit Culemborg wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Culemborg. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.

2.Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Culemborg.

3.Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

1.De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

2.De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.

3.De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van  CrossFit Culemborg, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Culemborg, of van derden in de ruimste zin des woord.

4.CrossFit Culemborg en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit Culemborg en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

1.Bij onacceptabel, onbeleefd of agressief gedrag is de leiding bevoegd de Sporter, c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Culemborg eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

1.De abonnementsvormen van CrossFit Culemborg zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

2.CrossFit Culemborg behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

3.De lessen van CrossFit Culemborg zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal CrossFit Culemborg gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en/of op de internetsite. CrossFit Culemborg behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Culemborg te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Culemborg te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4.Bij langdurige afwezigheid van een coach van CrossFit Culemborg zal CrossFit Culemborg geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

1.Een lidmaatschap van CrossFit Culemborg is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.Elke abonnementsvorm heeft vier weken opzegtermijn.

3.Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens digitale opzegging, via het inschrijfsysteem. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van vier weken na volgt na de ontvangstdatum van deze digitale opzegging.

4.Opzegging dient uitsluitend digitaal via het inschrijfsyteem onder het kenmerk ‘opzeggen’ te geschieden. CrossFit Culemborg is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

5.Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient digitaal via het inschrijfsyteem te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

1.Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Culemborg worden verhoogd.

2.Het lesgeld moet in de twee weken van ieder  nieuw kwartaal  worden overgemaakt. Indien er sprake is van maandelijkse betaling, dan moet het lesgeld in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt. Of via automatische incasso.

3.Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.

4.Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.

5.Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Culemborg heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Culemborg.

6.Mocht CrossFit Culemborg de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Culemborg vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Culemborg gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Culemborg.

Artikel 7 - Privacy 

1.Persoonlijke gegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Persoonlijke data worden niet doorgegeven aan derden en veilig bewaard door CrossFit Culemborg of onze partner SportBit Manager. Coaches van CrossFit Culemborg die toegang hebben tot de persoonlijke data zullen deze uitsluitend voor interne doeleinden gebruiken.